Поплаки од клиенти – наш пристап

Адвокатското друштво ИНТЕР ПАРТЕС Скопје се надева дека клиентите нема да имаат причина да се жалат на начинот на кој што се застапувани и им е давана правна помош. Сепак, ако постои одреден проблем, подготвени сме да го надминеме истиот благовремено и на професионален начин. Со цел да постапуваме конзистентно кон сите клиенти, создадовме документ во кој што е на детален начин прикажан нашиот пристап во справување со поплаките од клиентите. Со истиот се запознаваат клиентите при потпишување на полномошно за застапување.

Општо правило

Односот помеѓу клиентот и адвкатот се темели врз доверба и отвореност. Клиентот треба да биде во можност искрено да разговара со својот адвокат, така што некои поплаки (кои веројатно ќе се однесуваат на мали работи) да може да бидат подобни за решавање и со едноставен телефонски повик или разговор. Сепак, ако клиентот не се чувствува пријатно да зборува со својот адвокат, тогаш може да зборува со еден од адвокатите со најдолго работно искуство.

Како клиентите да поднесат поплака?

Препорачливо е комплицирани и суштествени поплаки да бидат решавани по писмен пат – Адвокатското друштво ИНТЕР ПАРТЕС Скопје нема претходно подготвени формулари за оваа намена. Сепак, Адвокатското дрштво има увидено дека не сите клиенти се во состојба да состават детално писмо. Во такви случаи, клиентите може телефонски да се јават и во текот на телефонскиот повик соодветниот адвокат да ја запише поплаката. Потоа, поплаката писмено ќе биде испратена до клиентот со барање на негов коментар. Понатаму, тој документ ќе биде основен документ за поплаката.

Што се случува понатаму?

  • Адвокатот кој ја примил поплаката, испраќа писмо до клиентот со што го потврдува приемот на поплаката (писмо за прием) во рок од 3 дена од денот кога поплаката е примена.
  • Потоа, поплаката се анализира од страна на еден од адвокатите со најдолго работно искуство, како адвокат кој/а понатаму ќе зборува со вработениот кој го застапувал клиентот.
  • Ако се организира средба за решавање на проблемот, адвокатот пишува писмо во кое ќе изложи за што се дискутирало на средбата и ќе ги наведе предлозите за решавање на проблемот, за кои се согласил со клиентот.
  • Ако не е можно да се организира средба, адвокатот кој ја анализира поплаката ќе напише на клиентот предлог-извештај со неговите заклучоци и предлози за начинот на решавање на проблемот во рок од 21 ден од денот кога е испратено писмото за прием. Ако поплаката е комплицирана, горенаведениот рок ќе се продолжи и клиентот за тоа ќе биде известен.
  • Во оваа фаза, ако клиентот повторно не е задоволен, треба да го контактира соодветниот адвокат и да бара преиспитување на предлог-извештајот. Адвокатот предметот ќе го достави до друг адвокат во Адвокатското друштво ИНТЕР ПАРТЕС Скопје, за истиот да го прегледа предлог-извештајот. Во некои случаи, во оваа фаза на постапката, најсоодветна алтернатива би била медијација.
  • Соодветниот адвокат ќе го исконтактира клиентот во рок од 14 дена од денот на прием на барањето за преиспитување на предлог-извештајот, потврдувајќи ја конечната позиција на Адвокатското друштво ИНТЕР ПАРТЕС Скопје во врска со поплаката на клиентот, објаснувајќи ги причините за тоа.
  • Ако клиентот сè уште не е задоволен, за поплаката може да го контактира:

Дисциплинскиот обвинител на Адвокатска комора на Република Македонија

Ул. „Даме Груев“ 3, 1000 Скопје
Тел: +389 2 3165 409
Факс: +389 23212 452
Е-мејл: lawyermk@mba.org.mk
Веб-страница: www.mba.org.mk

error: Интер Партес | Сите права задржани
mk_MK
en_GB mk_MK